Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 8. 2019

Komise pro životní prostředí Rady města Rumburk a její činnost v 1 ½ roku 2019

 

obr1.jpgNa základě usnesení Rady města Rumburk, a v souladu se zákonem o obcích, byly po loňských komunálních volbách zřízeny, jako iniciační a poradní orgány města Rumburk, komise, které pracují v rozsahu samostatné působnosti města a jejímiž výstupy jsou podněty, či doporučení, týkající se oblasti, kterou se zabývají.

Komise pro životní prostředí (dále jen Komise) byla zřízena jako sedmičlenná, ve složení Bc. Aleš Hofman – předseda, Anna Zibnerová – místopředseda, členové MUDr. Blanka Andršová, Marie Stárková, Vladimíra Deňová, Veronika Marini a Jan Ptáček. Zapisovatelkou byla jmenována Kateřina Matoušková.

Komise se schází k jednání jedenkráte měsíčně, na kterých se zabývá komplexní ochranou životního prostředí v městě Rumburk. V gesci Komise můžeme nalézt například řešení problematiky náhradní výsadby a revitalizace zeleně, dále pak odpadového, vodního a lesního hospodářství, oblasti rybářství a ochrany zvířat či působnost záchytných kotců.

Z dosavadního působení Komise můžeme zmínit například úspěšné navázání spolupráce s místními sdruženími (Spolek občanské solidarity Rumburk a Ochránci stromů Rumburk), které byli osloveny za účelem možného společného postupu při řešení revitalizace městské zeleně v Rumburku, primárně pak parku U Pošty, pro který byl již objednán dendrologický průzkum u Ing. Ivy Jabůrkové. Výsledkem, vzniklým na podkladě vydané zprávy, by pak měl být názorový průsečík mezi členy Komise a výše zmíněných sdružení, který povede ke konečné představě o podobě dotčeného parku U Pošty, s následnou prezentací zastupitelům města z důvodu potencionální realizace.

Komise se též na svých jednáních zabývala předloženými návrhy na kácení dřevin v majetku města. Předmětné stromy si členové komise vždy nejdříve fyzicky prohlédli a kde neshledali důvod ke kácení, například z důvodu ohrožení na životě, či majetku, vydali zamítavé stanovisko, s doporučením k prořezu, či jinému ošetření. Ve zkratce, chceme zabránit často nesmyslnému a bezdůvodnému kácení.

Z dalších činností Komise můžeme jmenovat její seznámení se, v obecné rovině, s plánovanými revitalizacemi Podhájí, parkovišť Na Valech, s možnými revitalizacemi retenční nádrže nad „Kolonkou“, parků na území města, vodního koryta v ul. Sukova. Zabývali jsme se zimní údržbou komunikací, potencionální výstavbou chodníků vedoucích od školy U nemocnice na Podhájí, náhradní výsadbou aleje od Hvězdy ke hřbitovu, dále pak problematikou autovraků, skládek v okolí nádob na tříděný odpad. Dotkli jsme se aktuálního tématu dnešních dní, kterým je zakládání lučních trávníků. V neposlední řadě jsme pak projednávali nutnost zvýšeného zájmu o okrajové části města a dále o možné potřebě zřízení místa „zahradníka“, který by měl na starost zeleň na území města Rumburk.

Komise se, jako iniciační a poradní orgán Rady města Rumburk, bude vždy snažit o komplexní a systematická řešení zadaných úkolů, které jsou v interakci člověka s životním prostředím a jenž povedou ke zkvalitňování života občanů našeho města.